Algemene voorwaarden

Naam webwinkel: Lille Niek
KvK nummer: 72880651
BTW nummer: NL001197138B09
Vestigingsplaats: Lille Niek, Prinses Margrietstraat 46, 1787 DJ Julianadorp
E-mail: info@lilleniek.nl

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

1.2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.

1.3. Dag: kalenderdag.

1.4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.6. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

1.7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

1.8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

2.3. Webwinkel bevestigt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

2.4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3. Ontbindingsrecht

3.1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.

3.2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.

3.3. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzend zo spoedig mogelijk een bevestiging van dit bericht.

3.4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

3.5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.

3.6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.

3.7. Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

Artikel 4. Uitsluiting ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

4.1. Die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

4.2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

4.3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4.4. Die snel kunnen bederven of verouderen;

4.5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;

Artikel 5. Levering

5.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt. De consument is altijd eindverantwoordelijk voor het juist verstrekken van (adres)gegevens.

5.2. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 15 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

5.3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 15 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 30 dagen vergoeden.

5.4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

5.5. Als het pakket bij een PostNL punt wordt afgeleverd, blijft het pakketje daar 7 dagen liggen. Na 7 dagen wordt het pakket retour gestuurd naar de afzender (Lille Niek). De consument is verantwoordelijk voor alle (verzend)kosten om het pakket opnieuw te kunnen versturen naar de consument.

Artikel 6.6. Klachten en geschillen

6.1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

6.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.

6.3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

6.4. Mochten consument en ondernemer het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.